Biedrība

Deju kopas "Dieveris" darbības aktivizēšanai un finansējuma piesaistīšanai, 2010.gada 1.jūlijā dibināta biedrība „Ar Dieveri dancot gāju”. Biedrībā šobrīd darbojas 8 biedri.
Biedrības ilgtermiņa mērķi ir:
* veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs;
* veicināt deju kopas „Dieveris” nepārtrauktu darbību;
* veicināt informācijas apmaiņu un sadarbības iespējas ar valstiskām, nevalstiskā sektora un citām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Iesaistīšanās projektos:
  • Īstenots Dobeles novada domes projekts "Deju kopas "Dieveris" dalība sadraudzības festivālā Igaunijā"
  • Īstenots projekts "Tautas tērpu iegāde deju kopai "Dieveris"" atklātā projektu konkursa pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Projektu līdzfinansē Dobeles novada dome un deju kopas dalībnieki